Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4090 95a6
Reposted fromtfu tfu viareloveution reloveution
1765 0c99 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viareloveution reloveution
6593 be58
Reposted fromteijakool teijakool viareloveution reloveution
4816 faf0 500
Reposted fromexistential existential viacoffeebitch coffeebitch
9758 05a0
Reposted fromels els viacoffeebitch coffeebitch
9986 85f8
Reposted fromGIFer GIFer viacoffeebitch coffeebitch
9981 80b0
Reposted fromGIFer GIFer viacoffeebitch coffeebitch
8113 6f54

chamelion-circuit:

foreverweddings:

 Because big, bulky boxes are not obvious at all. 

This is super smart

6976 66a8 500
Reposted fromequineribbon equineribbon viareloveution reloveution
3928 7225
Reposted fromadkagar adkagar viareloveution reloveution

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamalinowowa malinowowa
7939 2f8a

screw-you-i-am-cat:

cats literally give no fucks

Reposted fromequineribbon equineribbon viareloveution reloveution
8382 6089 500
Kraków, Biblioteka Rajska
Reposted fromnephili nephili viareloveution reloveution
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viareloveution reloveution
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
1340 aa84 500
Reposted fromoll oll vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl