Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaSilentForest SilentForest
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viatulele tulele
0270 b4a3
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viasoadysta soadysta
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasoadysta soadysta
2677 6c66
Reposted fromnoja noja viasoadysta soadysta
Reposted fromfungi fungi viaoski oski
0745 be00 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakarmacoma karmacoma
2042 78f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
9215 7aaf
Reposted frompastelowe pastelowe viakyte kyte
1664 fe47 500
Reposted fromsenarebear senarebear viakyte kyte
5685 c59c
Reposted froma-antimatter a-antimatter viajeannes jeannes
0752 fa9d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajeannes jeannes
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viajeannes jeannes
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeannes jeannes
5812 20b2 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl