Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viaAmericanlover Americanlover
1254 670e
Reposted fromtfu tfu viapsikusrene psikusrene
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viaAmericanlover Americanlover
6498 af39 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
7038 1368 500
Wracam z badań, niestety wyszło, że mogę mieć cukrzycę. W sumie to może być rodzinne, bo mój dziadek na to chorował, a przecież cukrzyca przenosi się też w genach i wcale to nie musi być moja wina. Wiem, próbuję się tłumaczyć, ale zupełnie nie wiem, jak teraz będzie wyglądało moje życie. Nie wiem, co tak naprawdę mogę jeść, a czego unikać. Może znacie jakiegoś cukrzyka na tym serwisie. Jeśli tak, to proszę o kontakt.
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

Current mood
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viastonerr stonerr
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
1768 98cb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacichystuKot cichystuKot
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viazulu zulu
3465 039b
they become you
Reposted fromstonerr stonerr viasuchanuglysound suchanuglysound
1402 0b4a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
Reposted fromt2k t2k viafischikella fischikella
4296 9f04 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viareloveution reloveution
5215 4b84 500
Reposted fromeleaun eleaun viareloveution reloveution
4479 4b64 500

bubble-snowflakes:

lamp  //  discount code: Joanna15

Reposted fromarixatos arixatos viareloveution reloveution
4308 c194 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl